ميتينگ چهارم.

سلام .

ميتينگ چهارم وبلاگ نويسای اصفهانی هم روز ۵ شنبه س . الهی هر کی ميتونه بياد و نمياد ، وبلاگش قاط بزنه . 09.gif

منتظر ديدار همتون هستم . اون زير هم يه فلش تبليغاتی هستش . کدشو گذاشتم ... هرکی دوست داشت کدشو برداره توی وبلاگش تبليغ کنه . مرسی .

۵شنبه ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر

دفتر سايت اصفهان بازار-سه راه حکيم نظامی-ابتدای خيابان ارتش-طبقه فوقانی داروخانه دکتر کوچکی-واحد شماره ۳ - تلفن : ۶۲۵۸۲۴۹

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="ShockwaveFlash1" width="500" height="120"> <param name="_cx" value="13229"> <param name="_cy" value="3175"> <param name="FlashVars" value="0"> <param name="Movie" ref value="http://www.samin.ws/flash/meeting4.swf"> <param name="Src" ref value="http://www.samin.ws/flash/meeting4.swf"> <param name="WMode" value="Window"> <param name="Play" value="0"> <param name="Loop" value="-1"> <param name="Quality" value="High"> <param name="SAlign" value> <param name="Menu" value="-1"> <param name="Base" value> <param name="AllowScriptAccess" value="always"> <param name="Scale" value="ShowAll"> <param name="DeviceFont" value="0"> <param name="EmbedMovie" value="0"> <param name="BGColor" value> <param name="SWRemote" value> </object>

---------------------------------------------

آقا اين فلش رو گذاشته بوديم تو يه سايت که بسته شدش . درستش کردم .کدشم درست شد .با اجازه !

/ 0 نظر / 9 بازدید